Denah Site Plan Surya Harmoni Tahap 2 Surabaya Selatan

Denah Site Plan Surya Harmoni Tahap 2 Surabaya Selatan